Borgenärerna

i f. d. hemmansägaren Johan Olofssons Suderbys i Vänge socken konkurs underrättas härmed att slutlig redovisning tuiver konkursboets tillgångar samt granskning af dess räkenskaper kommer att äga rum hos ene sysslomannen fanjunkaren N. Hägg på Bjerges i ofvannämde socken lördagen den 23 nästkommande Februari kl. 3 e. m. Och meddelas att ingen vidare utdelning finnes att tillgå får icke förmånsrättsberättigad fordringsägare.
Kräklingbo den 29 Januari 1889.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15