Förordnade

äro af domkapitlet: pastor S. Jacobson i Slite med eget begifvande att tillsvidare från och med 8 dennes vara v. pastor i Hejnum; v. pastor N. A. Youngberg i Hejnum att tillsvidare från och med samma dag vara v. pastor i Rone; pastorsadjunkten i Rone K. J. Husander att tills vidare från sagda dag vara adjunkt åt kyrkoherden i Hafdhem, kontraktsprosten J. Broander.Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Februari 1889
N:r 16