Auktion vid Mölner i Fleringe.

Torsdagen den 28:e innevarande Februari kl, 10 f. m. låter husbonden J Fredriksson, Mölner i Fleringe, i anseende till tilltagande sjuklighet, medelst offentlig auktion, som på stället förrättas, försälja all sin egande fasta och lösa egendom, bestående fastigheten af 129/1,096 mantal Mölner, hvilken hemmansdel, som nyligen undergått laga skifte, har en areal af tillsammans 309 tunnland med skog och beten öfver gårdens behof samt god släketillgång; till hemmanet hörer hälften i en vid gården uppförd vattensåg med tillydenheter. Tillträdet kan ske genast med utsådt höstsäde. Skulle köp ej komma till stånd, utarrenderas fastigheten ägovis på tid och vilkor som vid auktionen uppgifvas. Lösegendomen består
af kreatur: ett par hästar, ett par oxar, kor, lam och svin, åker- och körredskap af hvarjehanda slag, ett parti tort
virke af ek och björk, ett parti uppbrutna ekstubbar m. m. Betalningsanstånd för lösa egendomen lemnas godkände
inropare i 3:ne månader och för fastigheten tillkännagifvas betalningsvilkoren, som blifva ganska förmånliga, före utropet.
Fleringe den 11 Februari 1889.
Efter anmodan,
TYCHO LINDGREN.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20