Stor Auktion.

I följd af arrendetidens slut och upphörande med det samma låter landtbrukaren C. J. Högberg, Antsarfve i Fole, genom öppen frivillig auktion, som kommer att hållas vid Larsarfve i Källunge torsdagen den 28 innevarande Februari kl. 10 f. m. då till den högstbjudande kommer att försäljas derstädes åker- och körredskap, bestående af bättre och sämre arbetsvagnar, käl. kar, vänd- och spetsplogar, barkar, myllbornmar, klös- och krokpinnharf var, kornvältar, vrång- och foderhäckar, radsåningsmaskin, frösåningsmaskin, en hästräfsa, en hackelsemaskin, 2:ne trösk verk hvaraf det ena består af stiftverke, vindmaskiner, selar, svänglar, oxok, kettiogar, sättare, gödselbräden, skyfflar, spadar, grepar, högafflar m. m.; kreatur bestående af 3 st. hästar, 2 par goda dragoxar, 15 st. kor, af hvilka större delen snart skola kalfva, en tjur, ungnöt, 18 st. gamla får; ett större parti floreiktadt hvetemjöl af bästa beskaffenhet, ett större parti sammanmalet rågmjöl, ett parti hafre och blandsäd, korn, ärter, linser, fläsk, ett större parti beredt skinn och läder m. m.
Vid samma tillfälle, kl. 12 på dagen låta sterbhusdelägarne till den högstbjudande utarrendera olvannämda hemman Larearfve i Kattunge. Tiden för utarrenderingenoch betalniugavilkoren m. m. tillkäningilves vid auktionstillfältet. Blifvande arrendator bör vara beredd om så fordran att ställa nöjaktig säkerhet för arrendets ordentliga fullgörande. Pröfningsrätt att antaga eller förkasta de blifvande anbuden förbehålles. För lösegendomen lemnas åt kände och fullt tillförlitlige inropare 6 månaders betalningsanstånd.
Tingstäde den 8 Februari 1889.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Februari 1889
N:r 20