Borgenärerna uti urarfvakonkursen

efter tulluppsyningsmannen Joh. Fr. Thulin å Kappelshamn kallas härmed till sammanträde å handlanden W. Westbergs å Kappelshamn kontor lördagen den 2 instundande Mars kl. 2 på dagen, för att bestämma det underhåll, som må tillkomma dennes efter lemnade enka, äfvensom för att höras i andra konkursboet rörande frågor.
Othem i Febr. 1889.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21