Jernvägstrafiken,

hvilken, såsom vi i fredags omnämde, var alldeles, stängd till följd af föregående dagars starka yrväder, blef klar först i lördags förmiddag. Då inkom nämligen hit till Visby det tåg med snöplogen, hvilket afgick från Hemse redan på fredagsmorgonen kl. 1/2 8, Under hela dagen hann man ej längre än till Lenna åkrar, der man instälde arbetet kl. 6 fredag afton för att återtaga detsamma tidigt på lördagemorgonen. Svårast att klargöra var sträckan Barlingbo—Visby, ty redan kl. 11—tiden f. m. på fredagen var snöplogen vid förstnämda ställe. Vid 4 tiden e. m. hade man hunnit blott till Sylfaste.
Då banan sålunda på lördags förmiddagen blef trafikabel, utsändes härifrån kl. 12,30 ett extra tåg, hufvudsakligen för att ytterligare klargöra banan. Lördagens morgontåg från Hemsa var instäldt och naturligtvis också morgontåget härifrån. Eftermiddagatågen såväl från Visby som Hemsa utgingo i vanlig tid och sedan dess har trafiken pågått oförhindrad.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21