Visby telefonförening

hade i måndags ordinarie årssammanträde, hvarvid på styrelsens förslag årsafgiften för 1889 bestämdes att utgå med samma belopp som i fjor eller 17 kronor.
I styrelsen återvaldes borgmästare Een, häradsh. Waldenström, grosshandl. A. Ekman, redaktör Jeurling och fabrikör Hellgren. Likaså omvaldes de förra revigorerna trädgårdsm. May och handl. Aug Johansson med handl. J. O. Pettersson till ersättare.
Ifråga om stängningstiden för landsledningarna uttalade föreningen såsom ett önskningsmål att denna, der så icke redan vore ordnadt, borde sättas till kl. 1-2 e. m. i stället för 12-1.
I sin berättelse till sammanträdet erinrar styrelsen att ledningarnas antal inom Visby ökats med 17 till 149 och hela det gotländska telefonnätets trädlängd med 63 kilometer till 428 kilometer. Samtliga apparater i hela nätet hafva under fjoråret ökats med 34 till 202.
Landledningarne, som bilda ett af Visby telefonförening oberoende nät, hafva under 1888 fått sina anknytningspunkter ökade med Burs, Östergarn (med Katthammarsvik), Buttle och Etelhem, hvarförutom under den närmaste framtiden ledningar komma att anläggas till Garda, Ljugarn, Vamlingbo, Vestergarn och Sanda äfvensom en ny ledning till Tingstäde med mellanstation i Lummelunda.
Antalet samtal expedierade af Visby centralstation utgjorde 146 tusen under 1887 och 202 tusen under fjoråret.
För att afhjelpa berättigade klagomål öfver längsamhet vid expeditionen har styrelsen beslutit att utbyta de nu använda tre växelborden mot ett enda sådant, upptagande 200 ledningar utan att kräfva större utrymme än hvart och ett af de gamla borden. Härigenom skall expeditionshastigheten väsentligt ökas Kostnaden för det nya bordet bestrides dels genom de gamlas försäljning, dels genom sammansparade medel.
Man äfven en annan sida af sättet för expeditionen, sådan den un försiggår, är agnad att vålla tidsutdrägt. Sam bekant tillgår nu signaleringen sålunda, att på- I ringningen på den tilltalade verkatälles af centralstationen i motsats till hvad fallet är i exempelvis Stockholm, der centralstationen endast sammankopplar ledningarna och der den talande sjelf sedan ringer på det önskade numret. För att vi här skulle kunna införa samma signaleringsmetod (som emellertid användes på landledningarne, der apparater af nyare konstruktion brukas), skulle vi behöfva utbyta våra nuvarande apparater mot andra eller ändra dem. För att emellertid icke behöfva hvarken det ena eller det andra, är styrelsen betänkt på att möjliggöra signalera gifvande på ett afständ huru långt som helst inom Gotland genom att lavar apparat skulle till sitt förfogande fet strömmen.från ett tillräckligt starkt centralbatteri. Genom att de å, hvarje apparat nu befintliga batterier skulle kunna min skal; till livad sona endast behötves för den ström, som aftnar talet (och icke ringningen), så skulle äfven den årliga underhållskostnaden, som nn utgår med 10 kr. för hvarje apparat, kunna nedsättas ganska mycket. Kostnaden för anläggningen af ett sådant centralbatteri, hvarifrån alla apparater i staden gemensamt skulle hämta sin styrka genom en ytterligare till hvarje apparat upplagd tråd, beräknas till 15 kr. för hvarje apparat, hvilket skulle kunna utgå utan höjning af nuvarande årsafgiftens belopp.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Februari 1889
N:r 22