Lärarinnebefattningen

vid en nyinrättad fast småskola i Bunge socken sökes af dertill hugade kompetente inom den 15 nästkommande Maj. Lönen är i ett för allt 300 kronor. Undervisningen börjas från och med 1 September d. å. Ansökningar, åtföljde af nödiga betyg torde ställas till skolrådet i Bunge, adress Ruthe.
Bunge i Febr. 1889.
SKOLRÅDET.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24