Auktion vid Hägur i Bunge.

Genom offentlig auktion, som lördagen den 9:e instundande Mars från kl. 10 f. m. förrättas å stället, låta förmyndarn för afl. husbonden N. P. Godmans 2:ne omyndiga barn med häradsättens tillstånd försälja såväl deras i arf tillfallna fastighet, 1/8 mantal Hägur i Bunge, som ock all sterbbnsets lösa egendom, bestående af något silfver-, koppar-, jern- och blecksaker, bord, stolar, sängar, en schiffonier, en skänk, träkärl, porslin och glas; fiskredskap, såsom en fiskbåt, flere st. strömmingsgarn, flundreuät och tågvirke; ett tröskverk, en vindmaskin, vagnar, kälkar, solar, plogar, mulllösa, hart, foderhäck m. m.; kreatur, såsom en draghäst, en följa i 3:dje året, 1 par dragoxar, 3 st. tjurar, 2 qvigor och 6 et. får; den aflidnes gångkläder m. m. m. m.
Fastigheten, som utbjuder kl. 2 på dagen, såväl i mindre lotter som i sin helhet, under förbehållen präfningsrätt, har man• och ladugårdshygnader i tämligen godt stånd samt andel i vädermjölqvarn, god åker, odlingsjord af särdeles god beskaffenhet, tillräckliga beten uti inhägnade hagar, skog till hus. behof samt någon mindre tillgång på aläke.
För den lösa egendomen lemnas godkände inropare betalningsanstånd till den 1:ste Augusti detta år; för faslig. beten blifva betalnings- och öfriga vilkor närmare uppgifna vid auktionstillfället; dock bör en blifvande köpare vara beredd att ställa antaglig borgen för den del af köpeskillingen, som öfverstiger ett i hemmanet intecknadt hypotekslån.
Bunge den 23 Februari 1889.
GUST. KELLSTRÖM.Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24