Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistret denna dag intagits anmälan af Hedvid Aurora Johanna Wirsén att den af henne i Näs socken under firma H. A. Wirsén idkade handelsrörelse nu mera upphört.
Visby i Landskansliet 25 Februari 1889.
E. POIGNANT:
Johan Hambraeus.Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25