Auktion af Hägur i Bunge.

Genom offentlig auktion, som lördagen den 9:e instundande Mars från kl. 10 f. m. förrättas å stället, låta förmyndarne för afl. husbonden N. P. Godmans 2:ne omyndiga barn med häradsrättens tillstånd försälja såväl deras i arf tillfallna fastighet, 1/8 mantal Hägur i Bunge, som och all sterbhusets lösa egendom, bestående af något silfver-, koppar-, jern- och blecksaker, bord, stolar, sängar, eu schiffonier, en skänk, träkärl, porslin och glas; fiskredskap, såsom en fiskbåt, flere st. strömmingegarn, flundrettät och tågvirke; ett tröskverk, en vindmaskin, vagnar, kälkar, selar, plogar, mulllösa, harf, foderhäck m. m.; kreatur, såsom en draghäst, en följa i 3:dje året, 1 par dragoxar, 3 st. tjurar, 2 qvigor och 6 st, får; den aflidnes gångkläder m. m. m. m.
Fastigheten, som utbjuden kl. 2 på dagen, såväl i mindre lotter som i sin helhet, under förbehållen prötningsrätt, har man- och ladugårdsbygnader i tämligen godt stånd samt andel i vädermjölqvarn, god åker, odlingsjord af särdeles god beskaffenhet, tillräckliga beten uti inhägnade hagar, skog till husbehof samt någon mindre tillgång på släke.
För den lösa egendomen lemmas godkände inropare betalningsanstånd till den 1:ste Augusti detta år; för fastigheten blifva betalnings- och öfriga vilkor närmare uppgifna vid auktionstillfället; dock hör en blilvande köpare vara beredd att ställa antaglig borgen för den del at köpeskillingen, som öfverstiger ett i hemmanet intecknadt hypotekslån.
Bunge den 23 Februari 1889.
GUST. KELLSTRÖM.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26