Af kronouppbörden

i Visby för år 1888, hvilken utgjort 30,989 kr. 18 öre, ha vid nyligen slutad uppbörd inbetalts 27,840 kr. 24 öre, hvadan å restlängd uppförts 3,148 kr. 94 öre. Debetsedlarnes hela antal var 2,257 och de obetaldas 467. Obetalda utskylderna utgöra i sjelfva verket endast 1,593 kr. 94 öre, återstoden är beroende på handräckningar och konkurser.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26