Rättegångs- och Polissaker.

Häktad dels för stölder, såväl här i staden som på landet, dels för inbrottsstöld, äfvensom för förfalskning af betyg blef igår af stadsfiskalen härstädes ogifta Laurentina Charlotta Hermanna Klintberg, född i Visby 1871. Hon hade sjelf skrifvit sig en orlofssedel, på hvilken hon lyckats erhålla tjenst vid Kopparsvik. Klintberg har förut varit tilltalad för stöld, men frigafs tillföljd af minderårighet, då Gotlands Fångvårdsförening tog henne om hand.Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26