Landsbygden.
(Bref till denna tidning.)

Ejsta, 5 Mars.
Sedan förslag blifvit väckt vid kommunalstämma med Ejsta 22 sistlidna December derom att en kreatursförsäkringsförening inom socknen borde bildas, utalgos fyra personer, som skulle upprätta reglemente för en sådan, hvarefter, sedan detta vid utlyst sammanträde blifvit föredraget, en försäkringsnämd, bestående utom ordföranden, som tillika skall vara räkenskapsförare, af fem personer, som skulle värdera de till upptagande försäkrade kreaturen utsågs.
Vid denna värdering, som nu försiggått, anmäldes till intagning i föreningen kreatur för ett sammanlagdt värde af 37,925 kronor. I dag vid utlyst sammanträde beslöts utan någon motsägelse af de talrikt närvarande delägarna att föreningen genast skulle trädai kraft. Enligt stadgarna får ej häst försäkras högre än 250 kr., oxe 125 kr. och ko 75 kr. Hast öfver 20 år och ungnöt under 2 år intagas ej i föreningen, ej heller sådant djur, som blifvit svältfödt eller eljes vanvårdadt.
En årsafgift af 25 öre erlägges i förskott för hvarje 100 kr. försäkringsvärde. Det öfriga som tarfvas för olycksfall uppbäras hvarje 1 Juli och 1 December.
Då ärendet anses såsom en kommunalsak, åtnjuter nåmden ingen ersättning för sitt besvär, men ordförande tillerkännes ett arvode af tio kr. till skrifmaterialier.Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Mars 1889
N:r 28