Landsbygden.
(Bref till denna tidning.)

Lye, 2 Mars.
»Burskretsens» möte
i Burs skolhus 28 Februari var, oaktadt det ruskiga vädret, som älven hotade att göra vägarna ofarbara, besökt af alla lärare och lärarinnor inom kretsen (utom en) jämte några andra personer. — Sedan ordföranden förrättat bön och hetsat de närvarande välkomna, gåfvos lektioner i räkning — division i decimalbråk — af skollärare.Ekström, Eke, och i biblisk historia — berättelsen om Kain och Abel — af lärarinnan Karolina Pettersson, När. Sedan kritik följt och protokollet från förra mötet blifvit uppläst och justeradt, skred man till diskussion öfver frågan: Stå skola och hem i det förhållande till hvarandra, som de böra och om ej så är förhållandet, hvilka åtgärder böra vidtagas för att en sådan samverkan må komma till stånd? Frågan inleddes af skollärare Enström i Stånga. Under öfverläggningen, som var afbruten af en timmes middagsrast, voro alla talarna ense om att förhållandet mellan skola och hem i många afseenden icke vore sådant, det borde vara, hvarpå många bevis anfördes. Om orsakerna till detta sorgliga förhållande äfvensom om sättet att råda bot derför voro tankarna deremot något delade. Något slutligt svar på den vigtiga frågan, blef ej heller nu afgifvet, enär man nästan var helt och hållet oförberedd till att afgifva ett sådant, utan skulle dermed anstå till nästa möte.
Af tvänne andra inlemnade frågor medhann endast en, nämligen: Huru bör katekesläsningen i småskolan bedrifvas,? Referent var lärarinnan Pendla Löfvenberg, Burs. Under diskussionen deröfver, Bom fick utgöra evar på frågan, gjordes följande uttalanden: att textorden i lilla katekesen, böra i öfverenestämmelse med Normalplanens, anvisning inläras ordagrant i minnet; att Luthers förklaring bör läsas innantill, emedan lär. vid utredningen och förk larandet af textorden måste ansluta sig till denna förklaring, samt emedan barnen derigenom läras att läsa rätt och med eftertanke, brand sedan kan följa en rätt öfverläsning i stället för det vanliga tanklösa pluggandes; och att, om tiden sådant tillåter, förklaringen äfven derefter må inläras utantill.
Sedan man derefter samtalat en stund om kretsens enskilda angelägenheter och ordföranden uttryckt sin glädje och tacksamhet öfver att mötet trots den ogynsamma väderleken, varit så mangrant besökt, afslutades dagens förhandlingar såsom vanligt med bön och sång. Under middagsrasten muntrades gällekapet med sång, utförd af mamqvartett.Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Mars 1889
N:r 28