Landsbygden.
(Bref till denna tidning.)

Rone, 4 Mars.
På grund at i laga ordning skedd kallelse var i dag Rone
Mejeribolag
sammankallade till ordinarie bolagsstämma. Största delen af aktieägarna hade hörsammat kallelsen och infunnit sig. Till att leda stämmans förhandlingar utsågs kommissarien A. M. Eneman, Aliva, och till protokollsförare kronolänsman M. E. Svallingeon. Verkställande direktören uppläste derefter berättelsen för det gångna verksamhetsåret, nr hvilken vi här nedan anföra följande:
Under året hade uppköpts 52,414 kannor mjölk och för denna utbetalts en summa af kronor 8,594:84 öre. Af denna mjölk hade tillverkats och sålts 13,747 skålpund smör till ett pris af 9,010 kr. 32 öre. Alltså i medeltal 3,81 kannor mjölk till 1 skålpund smör, hvilket torde få anses vackert nog efter våra förhållanden. Af detta smör har till England exporterats 7,823 1/2 sklp, till ett mede:pris af 70 1/4 öre pr eklp. eller 5,478:22 samt till orter å fastlandet i Sverige 4,514 eklp., i medelpris 55 öre sklp., (hvilket låga pris till största delen har sin orsak i de svåra 'störnållandena föregående vår) eller kr. 2,481:53 öre. ()frige delen har sålts vid mejeriet på platsen, dels på Ronehamn något öfeer 1,100 ekip. tillsammans. Driftkostnaderna för året halva uppgått till kr. 2,064:22 öre. Dessutom ha verkstälts reparationer å såväl fastighet BOM inventarier för kr. 1,184:58 öre. Men likväl hade styrelsen glädjen anteckna en vinst af den under året bedrifna rörelsen med kr. 311:08 öre.
Osttillverkningen har varitjämföreleevis ringa och för öfrigt mindre lönande.
Af aktieägare har Jamats 44,060,6 kannor mjölk, för hvilka utbetalts kr. 7,307:21 eller i medeltal 16,58 öre kannan. Af icke aktieägare hafva levererats 8,353,5 kannor för hvilka utbetalte kr. 1,287:63 öre eller i medeltal 15,4 öre kannan. Styrelsen föreslog dessutom att bolagets fastighet skulle i bolaget Svea, försåkras för 7,000 kr. eller 500 kr. högre än det nuvarande, hvilket at stämman gillades. — Derefter föredrogs den af hrr N. Enequist och O. N. Bolin uppgjorda revisionsberättelsen, som tillstyrkt styrelsen full ansvarsfrihet, hvilken af stämman med tacksamhet beviljades. Den uppkomna vinsten för året stäldee till styrelsens disposition att användas tör oförutsedda behof. Att som ordinare ingå i styrelsen efter aflidne A. Olofsson utsågs förste suppleanter O. Nilsson, Jaxarfve. Derefter valdes styrelse (enl. bolagsordningen) för år 1890, hvarvid först de gamla Kyrelsele damöterna omvaldes sålunda Ordförande konsul C. J. Broander, Verket. direktör handl. Gustaf Craniör, ledamöter landtbrukarne P. Pettersson, Gudings, Eke, samt O. Olofsson, Lauritze, Rone. Och nyvaldes, sedan den först föreslagna O. Nilsson Jaxarfve anhållit att icke för tillfället komma i åtanke, landtbrukaren Karl Rosendahl, Davide i Rone. Till suppleanter utsågos O. Nilsson och Karl Norrby, Bölake. Revisorer för granskning af räkenskaparna blefvo nämdeman O. N. Bolin, Alfva, och laudtbr. J. Rosendahl, Katlunds i Grötlingbo, med herr V. Eneman, Alfva till suppleant. Sedan stämman härefter förklarats slut frambars delägarnas tack till såväl verkställande direktören för hans oegennyttiga och osparda möda för bolagets väl samt till ordföranden för dagen. Och att detta icke var blott tomma ord bevisas bäst deraf, att då maskinen på våren i fjor höll på att förderfvas af mindre kunniga och dåligt aflönade maskinister, verkst. direktören reqvirerat en kunnig sådan från Stockholm samt för att få behålla honom qvar skänkt sitt af bolaget tillerkända arvode 100 kr. som bidrag till hans allöning. Men det är också endast på det sättet att så väl styrelse som delägare visa oegennyttigt deltagande för bolagets väl, som dess framgång och verksamhet bäst betryggas.Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Mars 1889
N:r 28