Nykterhetsföredrag

hölls i går afton i goodtemplarlokalen vid Södra Murgatan af skollärare Rosvall, hvilken till ämne hade valt Gudaktigheten är nyttig i allt, både för detta och det tillkommande lifvat. I anslutning härtill betraktade talaren sedan nykterhetsfrågan hufvudsakligen från sedlig och sanitär synpunkt.
Föredraget åhördes at omkring 200 personer.Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30