Från Sofia

har i dag på middagen intet afhörts utom det telegram, som anlände i förgår qväll, att posten lyckligt ombordförta vid Kåreholm i måndags kl. 1/2 4 e. m. samt att ångaren derifrån afgått.
Vid det förhållandet, att kusten utanför Visby med vestlig vind packats full af drifis väntade man, att ångaren skulle angöra någon plats på Gotlands södra eller östra sida, men ångaren har efter ingångna underrättelser hvarken varit synlig vid Burgsvik, Rone eller Östergarn. Möjligen har han tillfälligt fastnat i något drifisband.
Den idag rådande ostliga vinden har gjort kusten vid Visby fri från is, sa att hinder nu icke bör möta att kunna angöra här.
Kanske få vi derför i afton se ångaren inlöpa i hamnen.

Sedan förestående skrifvits har Sofia vid 2-tiden blifvit synlig utanför Högklint och är alltså snart inne.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Mars 1889
N:r 34