Rika morbror.

Efter 34-årig frånvaro har mr Sanda i dagarna gästat Eskilstuna för att än en gång se hemmet, der hans vagga stod, och söka upp så många af slägt och vänner, som möjligen vore qvar i lifvet. Mr Sande är bondson och född 1826 i Ahlbro, Gillberga socken, Södermanland. Redan 1854 utvandrade han till Nordamerika, hvarest han alltsedan oafbrutet vistats, till dess han nu, gripen af en okuflig hemlängtan, företog den långa färden öfver Atlanten, Genom lyckade trävaruaffärer i Michigan lär mr Sands hafva förvärfvat, en förmögenhet, som af en amerikansk tidning uppskattas till 2 mill. dollars.
Vi togo oss friheten, säger Eskilstuna tidning, att göra mr Sands ett besök och mottogos på det mest artiga och förekommande sätt. Så upplyste mr Sands oss på vår förfrågan, huru han lyckats i efterforskningarna rörande sina slägtingar, att han vid Tunafors träffat en sin äldre syster, enka, hvilkene dotter var gift med en vid Tunafors, qvarn anstäld ung mjölnardräng vid namn Carlsson. Dessa egde i sitt äktenskap tvenne barn, och måhända komma de att något längre fram resa öfver till sin ansedde slägting. Vidare omtalade mr Sands, att han i Torpa socken påträffat ett fattigt gift folk med nio barn; mr Sands var ingenting mer och ingenting mindre än den fattiga moderna morbror. Att det kära och oväntade besöket spred sol och ljus i det torftiga hemmet, tro vi oss veta, och mer än ett: Gud välsigne morbror! följde den ädle välgöraren i afskedets stund på färden.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33