Förnyadt arrendeanbud,

denna gång på 300 kronor, har af utnämde kyrkoherde A. Ahlander afgifvits å Alskoga pastorsboställe, då sökanden äfven afstår från ersättning för vanhäfd.Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35