19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter.

Förnyad upphandling av gula ärter.

Militärbefälhavaren på Gotland Infordrar härmed skriftliga förseglade anbutll å leverans, fritt banvagn Tingstäde eller uti Förplägnadsmagasinet därstädes, av:
4,000 kilogram gula ärter.
Till spekulanters kännedom meddelas:
att anbud ställt till militärbefälhavaren på Gottland, adress Visby, och å omslaget försett med påskrift om anbudets föremål, skall vara till militärbefälets expedition inkommet senast k1.12 på dagen måndagen den 26 innevarande månad,
att för anbudens prövning förbehålles en tid av åtta dagar,
att ärterna skola vara av den beskaffenhet som sägs i Kungl. medicinalstyrelsens kungörelse den 2 november 1911, Sv. F. bih. n:r 67,
att leverantören skall vid anfordran ställa godkänd borgen. för leveransens ordentliga fullgörande samt
att leveransen, som kan få ske i en eller flera poster, skall vara fullgjord senast den 15 maj. innevarande år.

Kungl. kungörelsen den 17 november 1893 angående statens upphandlings- och entreprenadväsende skall lända till efterrättelse.
I övrigt hänvisas till det i Tidning för leverans till Staten. införda »Allmänt tillkännagivande om leverans till staten m. m.» Visby i april 1920,
På befallning:
J. N. SÖDERBERG.
Stabsintendent.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84