19200409 - Förflyttningen blev dyr.

Förflyttningen blev dyr.

Chefen för kustartilleriet avstyrker, enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit, k. m:ts bifall till en framställning från sergeanterna vid Fårösunds kustartilleridetachement E. Hultgren och J. A. Skog om ersättning för kostnader, som orsakats av att de ej lyckats erhålla bostad i Vaxholm, varför de måst kvarlämna sina familjer i Fårösund. De ha förklarat sig åsamkas ganska store extra utgifter i och förr deras tjänstgöring i Vaxholm, såsom för rumshyra, naturaunderhåll m. m., vilka utgifter ej behövt bli så stora, därest bostadsfrågan varit ordnad på ett betryggande sätt. De kunna ej med sin ringa avlöning bestrida dylika merkostnader utan att bringas till skuldsättning och ekonomiskt betryck.
Kustartillerigeneralen förklarar, att framställningen ej författning??ligt kan tillstyrkas.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81