19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet.

Lotabarnskolornas verksamhet.

Av lotsstyrelsens senaste årsberättelse framgår, nämligen för år 1918, att lotsbarnskolor varit inrättade å mera avlägset liggande lots- och fyrplatser till ett antal av 19. Antalet barn, som i dessa skolor åtnjutit undervisning i de vid folkskolan i allmänhet förekommande läroämnena, uppgick till 138, varav 99 barn av lots- och fyrpersonalen. Inom mellersta lotsdistriktet voro sådana skolor inrättade vid bl. a. Östergarn och å Gotska Sandön. Skolbarnen vid dessa lotsbarnskolor voro resp. 3 och 6 och lästiden uppgick för den förstnämnda skolan till 93 dagar och för den senare till 81 dagar. (Ptb.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91