19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund?

Förbrytarekoloni till Fårösund?
Marinstabschefen vill skicka flottans sämre element till Gotland.

Marinstabschefen har — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — till k. m:t avgivit yttrande meta anledning av utav stationsbefälhavaren i Stockholm ifrågasatt särskiljande under värnpliktstiden av vissa förut straffade värnpliktiga.
Marinstabschefen anser, att värnpliktiga som före och under sin värnplitstid undergått straffarbete för stöld m. m. och som varit medborgerligt förtroende förlustiga, böra vapenövas eller hållas i arbete å särskilda avdelningar intill dess att de visat sig ha känsla för ordning och disciplin i sådan grad, att någon skadlig inverkan på övrigt manskap icke är att befara. Då åtgärder härvidlag snarast möjligt synas marinstabschefen böra vidtagas, men något beslut angående upprättandet av en särskild isoleringsavdelning för krigsmakten ännu ej fattats, böra provisoriska åtgärder vidtagas.
Som provisoriska åtgärder i saken föreslår marinstabschefen, att vederbörande stationsbefälhavare bemyndiga fördela dessa värnpliktiga till särskilda tjänstgörings- och förläggningsplatser. Härvid ifrågasätter marinstabschefen, huruvida icke denna förläggning och vapenövning skulle kunna anordnas vid Fårösund uti de lokaler, som förut tillhört dit förlagt kustartilleridetachement och vilka, enligt vad marinstabschefen under hand inhämtat, ej f. n. lära vara erforderliga för fångvården.
Marinstabschefens märkliga framställning är som nämnt föranledd av en skrivelse i saken till sjöministern från stationsbefälhavaren i Stockholm. Denne påpekar häri vådan av förläggning och vapenövning av värnpliktiga, som undergått straffarbete för stöld och som varit medborgerligt förtroende förlustiga, tillsammans med andra. Stationsbefälhavaren bifogar utdrag ua straftregistret för en värnpliktig, som nyligen inryckt för fullgörande av sin värnplikt vid Stockholms station. Dennes straffregister är av allra för laste slag. Mannen har en mindre än 15 olika gånger ådömts straffarbete eller fängelse för stöld och andra grova brott Att gällande författningar föreskriva, att en individ med en dylik meritlista, skall fullgöra sin värnplikt tillsammans med andra oförvitliga unga män har befäst stationsbefälhavaren i dennes uppfattning om nödvändigheten av ändring av dessa författningar.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92