19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem,

Ungdomakursen i Hafdhem,

som beräknades att kunna hållas vid midsommar måste framflyttas till sista veckan i juni månad. Genom pastor Luttemans frånfälle ha svårigheter uppstått att få lämplig, kursledare. Nu har emellertid Diakonistyrelsens ande sekreterare för ungdomsvård pastor Olle Nystedt, som är utnämd kyrkoherde i Skara stift, där han tillträder nu 1 milj, lovat ägna sina krafter åt ungdom-arbetet i Sverige denna sommar och kommer att leda ungdomskursen också i Havdhem, om han får tjänstledigdigt i sitt stift, såsom han hoppas.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 April 1920
N:r 98