För Gotlands järnväg uppköpas

under innevarande vinter 10,000 kärnfulla, vinterhuggna 6 fot furuslipers, 8,000 stängselslanor, 4000 stängselstolpar, 150 famnar 3 fot lång furuved samt diverse plank och bräder af olika dimensioner.
Anbud å större eller mindre partier häraf mottagas alla sockendagar kl. 12-2 å härvarande järnvägsbyrå, där vidare upplysningar lämnas.
Visby den 28 Dec. 1899.
Styrelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1