19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen

Ecklesiastika skogsavkastningen
i Kräklingbo pastorat.

Visby domkapitel och länsstyrelsen ha till k. m:t - enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit - avgivit yttranden över domänstyrelsens förslag till beräkning av behållna årliga skogsavkastningen vid de ecklesiastika löneboställena i Kräklingbo, Ala och Anga församlingars pastorat.
Domkapitlet hemställer, att hela den beräknade virkesavkastningen, 161 kbm., reserveras för boställshemmanens, kyrkoherdens och de byggnadsskyldiges behov, Kyrkoherdens behov av icke alltför knappt tillmätt virkesmängd till bränsle gör sig särskilt gällande, emedan prästgårdens åbyggnader, som äro av äldre datum och i avseende på utrymme äro ganska rundligt tilltagna, på grund av byggnadssätt och inredning ej. möjliggöra bränslebesparing i enlighet med tidsenligt inrättade bostäder.
Länsstyrelsen anför, att domänstyrelsen i sinaberäkningar icke tagit hänsyn till den virkesavkastning, som kan erhållas från f. d. komministersbostället Liffride i Anga. Från detta boställe ha under de fem senaste åren försålts icke mindre än 2,193 kbm. utstämplat virke eller i medeltal 438 kbm. om ånet. Då anledning torde vara att antaga, att avkastningen av detta boställe bör tagas med i beräkningen såsom avlningstillgång, komme i sådant ändamål att ytterligare få disponeras en behållning, som även om utstämplingen stannar vid 1919 års jämförelsevis låga kvantitet eller 145 kbm, torde kunna uppskattas till 1,200 kr. om året. I så fall skulle det i 19 par, 4 mom. av prästlöneregleringslagen avsedda beloppet kunna för pastoratet sättas till 1,600 kr.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82