19281123 - Två befattningar

Två befattningar

såsom besiktningsmän för motorfordon inom Gotlands län, båda med stationsort i Visby, komma att tillsättas för tiden från och med den 1 januari 1929 tills vidare till och med den 31 deecember samma år.
Den, som önskar komma i åtanke vid befattningens tillsättande, har att sist inom trettio dagar från det denna kungörelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar till lästyrelsen i Gotlands län ingiva ansökan, åtföljd av de handlingar till styrkande av sin kompetens och lämplighet, som sökanden vill åberopa.
Visby i landskansliet den 21 november 1928.
A. E. Rodhe.
Ragnar Jacobsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276