19281101 - Arrendeauktion.

Arrendeauktion.

Genom auktion, som torsdagen den 29 nov. 1928 kl. 11 f. m. av vederbörande landsfiskal förrättas i Hablingbo kommunalrum kommer eckl. lönebostället 7/8 mtl Prästgården i Hablingbo socken att med viss undentag styckevis utarrenderas för tiden 14 mars 1929-14 mars 1940.
Närmare upplysningar angående villkoren för arrendet framgå av landskontorets länskungörelse av den 30 okt. 1928, Ser. B. n:r 5, samt av upprättat förslagskontrakt, vilket hålles tillgängligt hos landsfiskalen, adr. Burgsvik.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 november 1928
Nr 257