19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund?

Tullen exproprierar mark i Fårösund?

Stockholm den 5. (H. B.) Generaltullstyrelsen hemställer hos k. m:t om bemyndigande att i den ordning, gällande lag föreskriver, expropriera ett till hemmanet Stux i Bunge socken, hörande område om 2,445 kvm., varå finnas uppförade expeditionslokal för tullstationen i Fårösund och bostad för stationens föreståndare jämte andra tullverket föreståndare jämte andra tullverket tillhöriga byggnader. Tullverket arrenderade området ifråga år 1874 på 50 år av handlanden J. P. Stuxberg mot en årlig avgäld av 11 riksdaler riksmynt. Arrendeavtalet förnyades år 1924 med nuvarande ägaren mot ett årligt arrende av 180 kr. Kontraktet utlöper den 1 januari 1930. Tullverket har erbjudit ägaren en köpeskilling av 1,000 kr. för området, men denne har begärt 3,000 kr. eller alternativt föreslagit utbyte av tulltomten mot ett därintill beläget, kronan tillhörigt, av flygstyrelsen disponerat område. Flygstyrelsen har emellertid ansett sig ej kunna avvara det område. Enligt generaltullstyrelsens åsikt bör tulltomten förvärvas för tullverkets räkning, framför allt då ej annan tomt står till förfogande för en flyttning av stationen och då en dylik flyttning torde kräva ganska stora kostnader. En expropriation av området är den lämpligaste lösningen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260