19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer!

Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer!

Underlöjtnanten vid Gotlands infanterikår Uno Rydberg anhåller hos k. m:t om transport till löjtnantsbeställning vid annat infanteritruppförband. Han gramhåller, att han med nuvarande befordringsförhållanden vid kåren kan erhålla löjtnants lön först år 1935, då han varit officer i 10 år. Militärbefälhavaren anser en transport synnerligen önskvärd med hänsyn till den ogynnsamma tur, vari hr Rydberg står. Inspektören för infanteriet avstyrker däremot ansökningen, då befordringsförhållandena inom infanteriet i övrigt äro dåligt och skulle bli än ogynnsammare, därest transportansökan bifölles. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265