19370205 - Länsstyrelsen villig jämka.

Länsstyrelsen villig jämka.
Bilens lastförmåga får nyttjas del av året?

Länsstyrelsen i Visby har nu yttrat sig till k. nut över klagomålen från trafikbilägaren Ragnar Mårtensson i Etelhem över att länsstyrelsen bestämt högsta last för hans bill länstrafik till 3,300 kg., oaktat bilens kapacitet är 4,670 kg. Vid beslutets meddelande säger sig länsstyrelsen ha fäst särskilt avseende vid det förhållandet att den ort, varifrån trafikrättigheten utövas, är belägen invid en av stationerna vid Gotlands järnväg. Man kunde förutse, att en från denna ort bedriven transportverksamhet skulle komma att avsevärt mera än hittills varit fallet göra intrång på järnvägstrafiken. Med den kännedom länsstyrelsen dessutom hade om klagandens mindre nogräknade konkurrensmetoder har det framstått som en nödvändighet att i någon mån söka begränsa verkningarna av denna konkurrens.
Det kan emellertid ej bestridas, fortsätter länsstyrelsen, att den sålunda fastställda begränsningen ifråga om rätten att utnyttja fordonets transportförmåga understundom kan innebära en olägenhet. Denna olägenhet kan dock i viss mån undanröjas genom ett medgivande för Mårtensson att under oktober—december, då behovet av lastbilar gör sig sär, skilt gällande, i trafikrörelsen utnyttja fordonets hela lastförmåga.
Om k. m:t skulle finna skäligt medge en utökning av transporträtten på dylikt sätt, förklarar sig länsstyrelsen ej ha något däremot. I övrigt avstyrkes besväi ren.
Gotlands järnvägsaktiebolag har i målet avgivit ett yttrande, därvid besvären avstyrkts. I detta yttrande åberopas bl. a., att Mårtensson enligt bolagets mening bedrivit godslinjetrafik utan tillstånd mellan Visby stad och Etelhem, Lau och När, varvid uppsamlingscentral anordnats 1 Visby å Standard bensinstation vid Österväg. Detta missförhållande har upprepade gånger påtalats hos allm. åklagaren, dock utan att rättelse vunnits.Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29