19370414 - Kyrkoherdevalet i Kräklingbo fastställt.

Kyrkoherdevalet i Kräklingbo fastställt.

Nämdeman Oscar Thomasson, Kärrmans i Kräklingbo, hade som bekant hos domkapitlet anfört besvär över de för återbesättande av kyrkoherdetjänsten i Kräklingbo, Anga och Ala församlingars pastorat hållna frågodagsoch valförrättningarna. Domkapitlet har i dag behandlat ärendet. Beträffande besvären, i vad de avse anmärkning mot den vid frågodagsförrättningen behörigen justerade prästval-längden, finner domkapitlet, enär missnöje mot av valförrättaren vid frågodagsförrättningen fattade beslut icke blivit till protokollet vid frågodagsförrättningen anmält, besvären härutinnan icke kunnat till prövning upptagas.
Vad besvären i övrigt angår finner domkapitlet, att klaganden icke visat någon omständighet. varav valet bort förklaras ogiltigt, varför besvären ogillats.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 April 1937
Nr 84