19370409 - Motortrafiken å allmänna vägarna inom länet.

Motortrafiken å allmänna vägarna inom länet.

K. befhde har nu utfärdat kungörelse angående trafiken å de allmänna vägarna inom länet att tilllämpas tillsvidare. Med särskilt nämda undantag må å länets allmänna vägar framföras — med de inskränkningar vägtrafikstadgan föreskriver — motorfordon med ett största hjultryck av 2,000 kg. samt en största bredd av fordon och last för omnibus 220 cm. och för annan bil 210 cm.
Med hänsyn till vägarnas bredd och beskaffenhet ha hjultryck och bredder begränsats till resp. 1,800 kg., 210 och 200 cm. i vad det gäller bygdevägarna mellan vägskälen vid Vitärt—Bläse, Storungs i Lärbro—Fleringe kyrka, Fleringe kyrka—Rute kyrka, Burs i Källunge—Björlunds i Källunge samt Hablingbo kyrkaSigters i Havdhem.
För bygdevägen mellan vägskälet vid Fleringe kyrka till kvarnen vid Ahr ha hjultryck och fordonsbredder ytterligare begränsats till resp. 1,200 kg., 210 och 200 cm.Gotlands Allehanda
Fredagen 9 April 1937
Nr 80