19370407 - Landsbygden. Stenkyrka.

Landsbygden.

STENKYRKA, 6 april.
Stenkyrka mejeriaktiebolag hade i måndags årsstämma i kommunalrummet under ordförandeskap av lantbr. Per Svensson, Sorbys. Sedvanliga berättelser upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Av berättelserna framgår bl. a., att under året invägts 1,210,905 kg. oskummad mjölk, vilken betalats med kr. 139,753: 97. Mjölkavgifterna ha uppgått till kr. 26,622: 25. Under året ha tilheikats 53,338 kg. smör och 1,250 kg. ost. Vinsten uppgick till 1,240: 14 och den disponerades dels till avskrivningar å fastigheter och inventarier och dels till 4 proc. utdelning till aktieägarna.
Till styrelseledamöter omvaldes hrr Per Svensson, Sorbys, Carl Carlsson, Stenstu, Th. Jacobsson, Kvie, Hilmer Björkegren, Gräne, och O. A. Wahlström, Grausne, med hrr Tyko Liljegren, Roshage, Rud. Larsson, Garde, och Gust. Olofsson, Lauhage, de nsistnämde nyvald, som suppleanter. Revisorer blevo folkskollärare Olof Bolin och handlanden C. H. Svensson, med poststationsföreståndare Oscar Lindgren som suppleant.
Vid sammanträdet diskuterades bl. a. tuberkulinfrågan och det beslöts att uppmana leverantörerna att inlämna avskrifter av sina tuberkulinlistor till mejeriet.
Stenkyrka lokalförening av O. L. C. hade likaledes i måndags sitt årssammanträde i kommunalrummet under ordförandskap av hr Svensson, Sorbys. Räkenskaperna godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Av berättelserna framgår att omslutningen uppgått till c:a 33,000 kr. En del nya medlemmar ha under året ingått i föreningen.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr Per Svensson, Sorbys, Carl Carlsson, Stenstu, och O. A. Wahlström, Grausne, med hrr Tyko Liljegren, Roshage, och Emil Larsson, Garde, som suppleanter. Styrelsen skall även utgöra ombud vid Centralföreningens stämmor. Revisorer blevo hrr Rud. Larsson, Garde, och Em. Högberg, Tuna, med hrr Gust. Olofsson, Lauhage, och Hilmer Björkegren, Gräne, som suppleanter.Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 April 1937
Nr 78