19370216 - Härvarande avdelning av Sveriges arbetsledareförbund

Härvarande avdelning av Sveriges arbetsledareförbund

hade i lördags sitt 19:de ordinarie årsmöte, som hölls å Café Bron. Styrelse- och revisionsberättelser före-drogos och godkändes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen för det gångna årets förvaltning. Avdelningens räkenskaper balanserade på en summa av 3,771 kr. med en behållning till 1937 av 631 kr. Avdelningens hjälpfond visade en behållning till i år av 880 kr.
Vid företaget styrelseval utsågos till ordförande maskinmästare O. Eklund, vice ordförande linjemästare E. Hoff, sekreterare lagerförman J. Engström och vice sekreterare maskinist Einar Johansson. Som kassör kvarstår arbetsförman H. Nyman och till fanbärare utsågs verkmästare Sture Wickman. Till uppbördsman utsågs arbetsförman O. Johansson. Revisorer blevo verkmästarna R. Andersson och Valter Nilsson, Slite.
Efter förhandlingarnas slut intogs gemensam supé, av vilken pensionatets innehavare hade all heder.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1937
N:r 38