19370402 - Rättegångssaker.

Rättegångssaker.
Norra häradsrätten.

(Vårtingets fjärde sammanträde Ordf.ord. domhavanden samt hovrättsfiskal Bo Reuterskiöld.)

Vid Källunge station kolliderade som tidigare omtalats den 26 jan. en bil med tåget, som just satt sig i gång. Bilisten har åtalats för vårdslöshet, men nekar bestämt, då han påstår, att bilen slirat i det hala väglaget samt att några godsvagnar skymt sikten vid övergången. F. ö. borde enligt svarandens uppfattning tågpersonalen bättre iakttagit de speciella föreskrifter, som äro utfärdade. Utslag vid nästa sammanträde.

Förskingring och trolöshet mot huvudman är som bekant en sakförare åtalad för. Han inställde sig icke heller i går, varför det beslutade vitet å 300 kr. utdömdes. Till nästa sammanträde skall han hämtas.

En kraftig nyårssalut fyrade en yngling från Hangvar av på nyårsnatten. Han hade på sin arbetsplats lagt sig till med några dynamitpatroner, och en av dessa försåg han med stubintråd och knallhatt, tuttade på och kastade in sprängladdningen på en gård. Explosionen blev så kraftig, att två fönsterrutor i ett uthus samt en i boningshuset sprungo sönder. Svar., som icke har tillstånd att inneha explosiva varor, förklarade, att han inte närmare reflekterat över följderna av nyårssmällen. Åklagaren betecknade tilltaget som synnerligen vårdslöst, då ju någon av husets invånare kunde varit ute på gården och blivit skadad vid explosionen. Målsägaren begärde 3 kr. som ersättning för skadorna. Domen lydde på 30 dagsböter å 2: 50 för olovligt innehav av sprängämnen samt 40 'dagsböter för hemfridsbrott.

Nöjestillställning utan tillstånd.
Åtta stycken festkommitterade i en nykterhetsloge på Fårö, som den 27 februari anordnat aftonunderhållning utan att begära vederbörligt tillstånd, voro åtalade för nämda förseelse. Svarandenas ombud förklarade, att man icke ansett tillställningen vara offentlig, då inträde endast beviljats personer, som tidigare antecknat sig på framlagda listor. Rätten var emellertid av annan mening och dömde de kommitterade till vardera 5 kr. i böter.

För fylleri vid ratten stod en tivoliägare tilltalad. Som tidigare relaterats körde han den 19 mars på en parkerad bil i Slite. Hans kvinnliga passagerare blev därvid något skadad av skärvor från backspegeln. Svar. bestred, att han varit berusad. Han hade visserligen druckit någon sprit men icke sådana kvantiteter, att han varit olämplig föra bil. Åklagaren framhöll, att svar. och hans passagerare efter kollisionen försvunnit från platsen men senare anträffats av landsfiskalen, som föranstaltat om läkareundersökning av svar.' Denne uppträdde vid undersökningen synnerligen ohövligt och vägrade bl. a. låta blodprov tagas och i stället hade han föreslagit, att blodprov skulle tagas på landsfiskalen. Enligt svarandens mening berodde olyckan helt och hållet på, att han grälat med sin passagerare och därför inte iakttagit nödig försiktighet. Målet uppsköts till nästa sammanträde tär hörande av vittnen.

Tvenne motorcyklister voro vid gårdagens sammanträde åtalade för vårdslös framfart, i det de i en kurva kolliderat med varandra. Båda två hade fört lättviktsmotorcyklar, och kollisionen blev så kraftig, att båda svimmade av och måste föras till lasarettet, där den ene fick kvarligga under nio dygn och den andre under femton. Svarandena skyllde inför rätta på varanadra, och målet uppsköts för ytterligare utredning till nästa sammanträde.

Ovarsamt gående.
En fotgängare, som utan att se sig för stigit ut i vägbanan, varvid han påkörts av en bil, dömdes till 5 dagsböter å 3 kr.

Bil contra motorcykel.
På Hallute backe kolliderade den 8 dec. i fjol en bil och en motorcykel, varför bilisten åtalats för vårdslös framfart. Rätten ansåg, att båda förarna gemensamt vållat olyckan, men då bilisten haft bristfälliga bromsar å sitt fordon, dömdes han till 20 dagsböter å 1: 50 samt att utge en tredjedel av det begärda skadeståndet eller kr. 236:68.

Brott mot hälsovårdsstadgan hade en lantbrukare gjort sig skyldig till genom att ike iakttaga vederbörliga föreskrifter vid ordnande av en urinbrunn. Det blev 20 dagsböter å 1 kr.

Kom ihåg radiolicenserna.
Fem personer som underlåtit lösa radiolicens, dömdes till vardera 10 dagsböter.

Trafikförsäkring hade en bilägare underlåtit att skaffa sig. Svar., som upprepade gånger varit åtalad för liknande förseelse, dömdes till 40 dagsböter å 1 kr.

En fyllerist bötade 15 kr.

En cyklist som färdats efter mörkrets rets inbrott utan lykta, bötade en femma.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 April 1937
Nr 74