19381118 - Det Slite som går, och...

Det Slite som går, och...
det som växer upp.

Den Boobergska fastigheten representerade förr gammal
hederlig gotländsk lanthamnsstil. Det Slite, som går ...

Fortsätta vi sedan gatan söderut möter oss på samma sida ännu en stor nybyggnad. Det är bilägare Gunnar Booberg, som här låtit riva större delen av sin förra fastighet med anor från 1830-talet för att i stället uppföra ett modernt affärs-och bostadskomplex. Byggnaden har en längd av 21 meter och en bredd av 10 meter. På grund av de nya stadsplanebestämmelserna får huset en förgård mot gatan på 4 ½ m., och egendomligt nog låg den västra delen av den förutvarande fastigheten just på detta avstånd från gatan. Den har därför fått stå kvar men kommer att inom den närmaste tiden undergå en så fullständig ombyggnad, att strängt taget blott de gamla ettermurarna minna om vad som en gång varit. I denna del av huset kommer enligt pågående underhandlingar köpingens nye tandläkare, Herbert Trolle, att öppna mottagning någon gång i början på nästa år. Till hans disposition stå då väntrum och mottagningsrum, vilka förlagts åt Storgatan till, medan "vil-" och laboratorierum m. m. komma att inredas inåt gården. Ingången till tandläkaremottagningen blir från Storgatan. Sin bostad erhåller den blivande tandläkaren i våningen mitt över mottagningen och denna kommer att bestå av 3 rum och kök jämte hall. Härmed synes köpingens svårlösta tandläkarefråga äntligen komma att få en tillfredsställande lösning. Det torde inte vara platsens avskilda läge, vilket en Stockholmstidning velat antyda med anledning av den senaste kontroversen, utan snarare det sätt på vilket en del tidigare yrkesutövare bedrivit sitt hantverk och därigenom även i viss mån misskrediterat samhället, som försvårat möjligheterna att hit förvärva en verkligt dugande kraft. Det har ju ej heller varit odelat angenämt för polismyndigheterna att gång efter annan nödgas blanda sig i resp. yrkesutövares mer eller mindre lagliga näringsfång eller andra mellanhavanden.
Husets östra del inrymmer en större affärslokal, vilken redan förhyrts av Industriaktiebolaget Sylva i Landskrona. I detta sammanhang kan nämnas, att firman redan äger filial i Visby och dessutom umgås med planer på att upprätta dylika även i Hemse och Klinte. Den egentliga affärslokalen upptar en golvyta av 14 X 5 kvm., varjämte firman kommer att disponera över innanför belägna lagerutrymmen av ungefär samma storlek. Lokalerna stå redan färdiga att tagas i bruk, men affären torde inte öppnas förrän framåt jultiden, då Slite sålunda får en ny affär i stil med Resia i Visby. Beträffande mot affären svarande utrymmen i andra våningen är f. n. ingenting bestämt. Planer voro en tid uppe att hit förlägga telefonstationen, men dessa ha strandat. Kanske blir här ännu. en affärslägenhet, kanske blir det en större eller tvenne mindre bostadslägenheter om vardera 3 rum och kök.

Booberska fastigheten i sitt nya funkisbetonade skick.

Ja, det är hr Booberg själv, som lämnat alla dessa upplysningar. Och nu fråga vi honom, hur arbetet varit ordnat, om det varit utlämnat på entreprenad.
"Den frågan kan jag besvara med både ja och nej", säger hr Booberg. "De sanitära anläggningarna ha nämligen utförts på entreprenad av firma E. Cedergren i Klintehamn. Men det är också den ende entreprenör jag anlitat. Byggnadsarbetet har letts av byggmästare E. Hansson i Gothem. I detta sammanhang kan jag också nämna", säger. hr Booberg, "att väggarna i huset, som äro uppförda av tegel, ha lagts av en enda murare. Och han är nog den styvaste vi har här i trakten", säger hr Booberg, "inom sitt gebit. Han har utfört allt mureri-arbete på ackord och ensam lagt de c :a 25,000 tegel, som åtgått, och har dessutom murat skorstenen och utfört allt putsningsarbetet".
"Nä, hur är avloppsfrågan ordnad här ?"
"Ja", säger hr Booberg i en ton, som röjer något av längre lagrat missnöje, "man tycker verkligen, att köpingen på något sätt borde uppmuntra de privata byggnadsföretagarnas goda vilja att snygga upp samhället. Men att få någon rätsida på kloakfrågan i den här delen, som dock tillhör de mest tättbebyggda områdena, tycks vara alldeles omöjligt. Och jag är ej heller ensam om denna uppfattning. Det är främst på andra sidan fabriken, som intresset för denna frågas rationella lösning synes koncentrera sig. Nu har jag emellertid fått min egen avloppsfråga tills vidare löst genom att anknyta till en privat ledning i angränsande tomt. Men w. c.-anläggningarna få ju ändock ej tagas i bruk, så länge ledningen utmynnar direkt i badviken."
Ja, fastighetsägarna på södra sidan om Storgatan (kunna) synas ha kommit något i skymundan, då det gäller avloppets utbyggande. Men problemet är ju heller inte lättlöst. På grund av markens ringa lutning förutsätter ett ordnat avlopp här pumpstation och därmed förenade stora kostnader. Men det blir säkert ordnat, även om det dröjer.
Som ovan nämnts, har den äldsta delen av den gamla fastigheten, den delen som vände sin gavel mot gatan, nu jämnats med marken. Den försvunna byggnaden har gått i släktens ägo i över hundra år. Den byggdes nämligen år 1830 av fru Anna Boobergs morfars far, prästsonen och varvssmeden Erik Montelius, som här dessutom inrättade den första krogen på Slite. Att man den tiden hade tillgång till ganska ovanliga virkesdimensioner framgår därav, att de huggna och handsågade golvplankorna i det gamla huset hade ända till 18 tums bredd (c:a 46 cm.) och utgjordes till större delen av ek. Och skorstenen hade man sedan byggt direkt på golvet! — Ovannämnde Montelius båda söner Frans och Gustav utbildade sig ävenledes i faderns yrke och drevo sin smidesrörelse i den smedja, som då låg på platsen för det nuvarande konditoriet. Båda bröderna blevo trots faderns krogrörelse varma nykterhetsvänner och intogo en framskjuten ställning bland traktens baptister. Bägge avledo kort efter varandra vid tiden för världskrigets utbrott, men torde dock ännu leva i gott minne hos de äldre Sliteborna.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268