19381118 - Polisarrestfrågan i Slite.

Polisarrestfrågan i Slite.

I besvär till regeringen yrkar Hangvars kommun undanröjande av länsstyrelsens beslut, varigenom förordnats att samtliga kommuner inom Slite landsfiskalsdistrikt skola för anordnande och upprätthållande av gemensam polisarrest i Slite bilda kommunalförbund, varjämte förbundsordning fastställts. Kommunen finner sitt förslag till att ordna saken genom att förhyra arrestlokal i Visby antagligt.
Det förslag till frågans ordnande, som förelåg 1935, upptog byggandet av arrestlokal i Slite för en beräknad kostnad, men någon beräkning av utgifterna för upprätthållandet av arrestlokalerna föreligger icke. Då det därjämte lär ligga under utredning, huruvida staten skall övertaga kostnaderna för polisväsendet på landsbygden, och då länsstyrelsen medgivit anstånd med anordnandet av arrestlokaler till den 1 okt. 1939, anser kommunen så mycket större skäl tala för att den ej nu skall tvingas in i ett kommunalförbund med åtföljande dryga kostnader. Kommunen gör gällande, att inom en del andra landsfiskalsdistrikt har den kommun, där arrestlokal uppförts, själv bekostat uppförandet, och de andra kommunerna i kommunalförbundet, som bildats, fått avtal om erläggandet av en årlig avgift. Under sådana förhållanden vet man, vilket belopp det rör sig om. Kunde saken ordnas på samma sätt inom Slita landsfiskalsdistrikt och efter samma grunder, säger sig kommunen vara villig att ingå i kommunalförbundet. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268