19381130 - Härmed kungöres

Härmed kungöres,

att Hans Samuelsson, Suderbys i Bro, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil (max. last 2,100 kg.) därvid såsom stationsort föreslagits Suderbys i Bro. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 10 december 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 29 november 1938.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 November 1938
N:r 278