19420102 - Dödsfall.

Dödsfall.

Hemmansägaren Johan Jakobsson, Othemars i Othem, har avlidit på Visby lasarett efter en tids sjukdom. Han var född i Othem och innehade nu gården vid Othemars. Den bortgångne sörjes närmast av en broder och två systrar.

Nyårsafton avled trotjänarinnan Elfrida Viman, Lindarve i Ekeby, i sitt 63:e levnadsår. Med henne har bortgått en trotjänarinna av den gamla stammen. Ända sedan år 1905 har hon varit i tjänst hos hemmansägaren Henrik Arvidsson, Lindarve i Ekeby, och hans maka, och hennes arbete var städse präglat av plikttrohet och omsorg för familjens och gårdens blista. Hon blev också som en kär medlem av familjen, som nu, jämte hennes syskon och syskonbarn, stå i sorg och saknad vid hennes bår. För några ir sedan fick hon mottaga Patriotiska sällskapets medalj för lång och trogen tjänst, och dessutom har Gotlands djurskyddsförening vid ett tillfälle belönat henne med medalj för hennes goda vård av och ömmande hjärta för djuren.

Efter en tids sjuklighet har f. kassörskan fröken Hulda Neuman, Visby, i dag avlidit i en ålder av 74 år. Född i Visby började hon någon gång på1880-talet som typograf på Gotlands Allehanda och kom sedan till Gotlands Posten, vars kontor och kassa hon under en lång följd av år plikttroget och samvetsgrant skötte tills hon några år före tidningen nedlades tog avsked. Den bortgångna hörde till de stilla i landet och ägnade sig under sin hälsas dagar helt åt sitt arbete, under vilket hon vann uppskattning hos såväl allmänhet som kamrater på tidningen.
Den avlidna sörjes närmast av syskon och syskonbarn.

I en ålder av 65 år has stuveriarbetaren Sigismund Wass, Visby, avlidit. Han har under många år tillhört "fasta laget" på hamnen och gjort sig uppskattad av såväl kamrater som andra. Före sin anställning i fasta laget var den bortgångne under en följd av år stadsbud i Visby. Han Börjes närmast av maka.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1