19420120 - Landsbygden. Eke.

Landsbygden.

EKE.
Eke Blåbandsförentng var i lördags kväll den 17 jan. samlad till ett talrikt besökt årsmöte hos familjen Nilsson, Bölske. Mötet inleddes med sången 276 i Blå. Bandets sångbok. Ordf. Karl Andersson, Petsarve, hälsade de närvarande välkomna, varefter Jakob Hemström, By, läste ett bibelord samt ledde i bön. Sedan en del mindre frågor behandlats vidtog själva årsmötesförhandlingarna. Sekr. Bengt Nilsson, Bölske, föredrog en välskriven årsberättelse för det gångna året, av vilken framgick att föreningens verksamhet varit livlig. Under året har hållits 18 enskilda möten samt tre offentliga. Bl. a. höll Gotlands Blåbandsförbund sitt årsmöte här i maj. Kassör Jakob Hemström föredrog kassarapporten, vilken med tacksamhet godkändes. Därefter företogs styrelseval. Styrelsen fick följande sammansättning: Ordf. Karl Andersson, Petsarve, vice ordf. Karl-Gustav Hallgren, Herrvede, sekreterare Margareta Jakobsson, Alveskogs, vice sekreterare Signe Levander, Herrvede, kassör Jakob Hemström, By. Styrelsesuppleant Signe Nilsson, Bölske. Revisorer blevo Sonja Hederstedt, Hallvede, och Gunnar Hemström, Sproge.
Till pressreferent valdes Gunnar Hemström, Sproge. Bestämdes att årsavgiften skulle höjas från 1 kr. till 1: 50. Vidare beslöts att hälsningar skulle sändas till frånvarande medlemmar, bl. a. en av samtliga närvarande underskriven hälsning till en svenskfinsk medlem, som för närvarande är med i kriget på finska Svirfronten, samt att prenumerera på tidningen Blå Bandet till kamraten i Finland. En stunds diskussion angående en del föreningsangelägenheter följde. Årsmötet avslöts med sång 258.
Därefter bjöd värdfolket på ett rikt dukat kaffebord med utmärkt gott kaffe vilket alla läto sig väl smaka. Sedan följde en stunds underhållning och lekar. Till sist bjöds på ytterligare förfriskningar. Värdfolket är värt ett varmt och hjärtligt tack för sin gästfrihet.
Så småningom gick var och en till sitt i den vackra vinterkvällen med tacksamhet i hjärtat för det flydda samt med hopp om ett lyckosamt nytt arbetsår.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15