19420120 - Landsbygden. Roma.

Landsbygden.

ROMA.
Roma tröskförening höll den 17 dennes sitt årssammanträde hos K. Österberg, Diskarve. Det gångna årets räkenskaper granskades och godkändes. Till styrelse för år 1942 omvaldes Brynolf Engström, Busarve, och nyvaldes Rudolf Jakobsson, Bottängen, och Algot Pettersson, Larsarve. Till revisorer utsågos Otto Andersson, Timans, och Oskar Engström, Karby. Styrelsens arvode bestämdes till 125 kr. tillsammans, och revisorerna tillerkändes var sin femma, allt för innevarande år. Beslöts att avskriva 10 proc. på inventarierna. Ett gengasaggregat, som för en kostnad av c:a 2,000 kr. påsatts traktorn förra sommaren, hade fungerat tillfredsställande. Föreningens medlemsantal är 13.

Roma norra tjurförening höll på samma dag och plats sitt årssammanträde. Det gångna årets räkenskaper föredrogos och godkändes. Den förutvarande styrelsen K. Ansen, Snovalds, S. Svensson, Diskarve, och J. Karlson, Bottängen, omvaldes. Tjurhållare blev som förut S. Svensson med K. Ansen som ersättare. Underhållskostnaden för tjuren bestämdes till 200 kr. pr år jämte fri betäckning för gårdens egna kor. Betäckningsavgif ten blev 6 kr. inom och 8 kr. utom föreningen. Medlemsantalet är 11. Ko-antalet 70.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15