19420121 - Hemse landsfiskalsdistrikt ledigförklarat.

Hemse landsfiskalsdistrikt ledigförklarat.
Därest landsfiskal Tigerhielm ev. skulle erhålla transport.

Det har på vissa håll väckt uridran, att sex landsfiskalstjänster —i Söderköpings, Hemse, Torsåkers, Indals, Ragunda och Haparanda distrikt —, vilka ej äro vakanta, i dagarna ledigförklarats. Förklaringen härtill är, enligt vad kanslirådet Tottie i socialdepartementet upplyser, följande:
F. n. äro 51 landsfiskalstjänster lediga, och till dessa föreligga ej mindre än 139 ansökningar (handlingarna i ärendet, vilka säkerligen väga sina modiga 100 kg., befinna sig f. ö. f. n. på remiss till J. K.) Till de lediga tjänsterna har man bland sökandena 6 ord. landsfiskaler, vilka önska transport. I den mån dessa sex sökande skulle få transport, måste vederbörandes tjänster i sin tur ledigförklaras. Det skulle då kunna inträffa, att några bland de blivande innehavarna av de ovannämnda 51 tjänsterna komme att söka de genom transporterna ledigblivande tjänsterna. Hela tjänstetillsättningsfrågan skulle därmed draga lång tid. För att undvika detta, ävensom meningslösa förflyttningar har man i socialdepartementet ansett det vara mest praktiskt att ordna alla tjänstetillsättningarna på en gång, och därför ha nu ytterligare sex tjänster ledigförklarats. Därmed har k. m:t dock ej tagit ställning till frågan om förflyttning av dessa tjänsters nuvarande innehavare, poängterar kanslirådet Tottie. Ledigfärklarandet sker endast under förutsätt ving av att vederbörande erhåller transport. (P.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16