19420121 - Landsbygden. Hejde.

Landsbygden.

HEJDE.
Hejde-Väte juniorförening höll sistlidna lördag sitt sedvanliga årsmöte i Östra missionshuset. Yngve Paulin inledde mötet med att läsa den 93 psalmen och bad om Guds välsignelse över samvaron. Härefter vidtog förhandlingar. Styrelsen blev i stort sett omvald och består av följande personer: Fru Ester Larsson, ordf., Yngve Paulin, vice ordf., Iris Nilsson, sekr., Gullborg Andersson, vice sekr., Gösta Hägg, kassör, Edor Lindbohm, biträdande kcssör. Revisorer blevo Herbert Jakobsson och Marc Andersson. Vidare bestämdes kommande möten o. föreningens 10-års-jubileum till hösten. Föreningens inkomster har under det gångna året varit kr. 473: 50 med en kassabehåIlning av kr. 235: 38. Därav beslöts att 150 kr. skall tillfalla juniorernas mission, o. 35 kr. Finlandshjälpen. Henning Jakobsson höll ett bibelstudium och mötet avslöts med en bönestund.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16