19420121 - Från Linde Missionsdistrikt.

Från Linde Missionsdistrikt.

Stud. Nils Larsson från Missionsskolan har fått börja sitt arbete bland oss och under de möten som tills dato hållits ha vi känt Guds närvaro på ett förnimbart sätt. Några högtider av mera allmänt intresse skall här nämnas.
Nyårndagen hade Eksta missionsförsamlings söndagsskola sin sedvanliga julfest, denna gång hos vännerna Höglunds, som välvilligt ställt sitt hem till förfogande. Ovanligt många samlades och lyssnade intresserade till det rik. haltiga programmet. Barnen skilde sig på ett synnerligen förtjänstfullt sätt från sina uppgifter och gjorde heder åt sin söndagsskoltid. Därför blev julfestens sedvanliga gåvor, i år utökade med bibel till två elever i 13-årsåldern, ett erkännande till denna duktiga söndagsskolklass. Några missionsvänner bjödo på kaffe och baptistförsamlingens sångare bidrog med vacker sång.
Trettondagen hade distriktet sitt enskilda årsmöte kl. 11 f. m. Emr. Jakobsson, Lojsta, ledde dagens förhandlingar och föredrog även en rikhaltig årsberättelse. Till ordf. för år 1942 valdes Emr. Jakobsson, sekr. Joh. Johansson, Gardarve, och kassör Oscar Löfstedt, Hägvalds. Beslöts bl. a. hålla nästa distr.-möte Annandag påsk i Fardhem samt kalla J. T. Karlsson, Lärbro, till 10 mars och framåt. Planlades ock en samling för distr. söndagsskolor till den 21 juni vid Sanda, ve kulle.
Kl. 2,30 e. m. var offentligt möte, då Nils Larsson och pastor Sandberg m. fl talade och kören sjöng. Sist frambar representanter från distriktet församlingarnas tack till den avgående predikanten, pastor Sandberg, samt överlämnade gåvor.
Linde missionsförsamlings årsmöte hölls lördag den 17 dennes. Efter inledningsord av stud. Nils Larsson föredrog pastor Sandberg årsberättelsen utgående från Jesu ord om församlingen: Dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. Pekade på både
ljusa och mörka sidor i gånget års verksamhet. Det hela formade sig till en innerlig bön: O Herre, låt din Andes vindar blåsa.
Ordf. för det kommande året är Alb, Johansson, sekr. Johannes Niklasson och kassör Rudolf Johansson, Salands Inkomster och utgifter ha balanserat på kr. 3,992 och av dessa ha till Svenska Missionsförbundet sänts över 550 kr. Omkring 1,000 kr. ha använts till reparationer och nyanskaffningar för missionshusets behov och 375 kr. ha sänts till de nödlidande i Estland.
Söndag f. m. hade församlingen en rikt givande gudstjänst, då Nils Larsson och Sandberg predikade.
Nästa söndag inbjuder församlingen till den sedvanliga familjefesten. Nils Larsson och Sandberg tala och sångarna medverka. Offer uppbäres enl tradition för Missionsskolans kökskassa.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1942
N:r 16