19461223 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

Stoftet efter slakteriarbetaren Frans Nilsson, Visby, vigdes i går till griftero. Jordfästningsakten, som ägde rum i Östra gravkapellet oeh förrättades ac domkyrkoadjunkt Nils Bergström, inleddes med ps. 35: 1-2, varpå offieianten höll griftetalet utgående från Luk. 12: 40. Efter jordfästningen sjöngs ps. 55: 3-4, varpå kistan bars ut under det att kantor Carl Bandelin spelade sorgemusik på orgeln. Gravsättningen ägde rum på Södra begravningsplatsen, där även en rik skörd av kransar nedlades. Bland e kransarna märktes en från Gotlands andelsslakteri-förening. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
En stämnigsfull begravning ägde rum igår i Östra gravkapellet, då stoftet efter den i Göteborg omkomne sjömannen Arthur Gabrielsson, vigdes till den sista vilan. Sedan ps. 555: 1-3 sjungits höll domkyrkokomminister Nils Öberg en anslående betraktelse, utgående från orden i Matt. 11: 28, "Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade, Jag skall giva eder ro till edra själar". Efter jordfästningen sjöngs ps. "Närmare Gud till dig". Vid sorgehögtidligheten sjöng även stadsbokhållare Bertil Söderdahl tvenne sånger, "På nyårsdagen." av Geijer och "Säg minnes du psalmen" av i Merikanto. Kistan utbars under sorgemusik och sänktes i graven på Norra begravningsplatsen, där även en rik skörd av kransar nedlades. Bland kransarna märktes en från Rederi AB Transatlantic, Svenska sjöfolksförbundet och en från arbetskamraterna. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.
Stoftet efter änkefru Vendela Johansson, Kaungs i Dalhem, jordfästes i fredags i kyrkan efter en andaktsstund i hemmet. Efter sorgemusik och psalmsång höll kyrkoherde I. Björck griftetalet med ledning av Ps. 63: 3 samt förrättade jordfästningen. Kyrkoherden utförde även begravningsmässan, och den högtidliga akten avslutades med psalmsång och sorgemusik. Efter gravsättningen nedlades en vacker gärd av kransar och till sist sjöngs ps. 600: 6 och lystes frid över vilorummet.
Till den sista vilan vigdes i fredags stoftet , efter änkefru Hulda Larsson, Ljugarn. Jordfästningsakten ägde rum i Ardre kyrka och omslöts av sorgemusik och psalmsång. Officiant var kyrkoherde C. J. Björkander. Vid graven nedlades sedan en rik skörd av kransar och slutligen lyste kyrkoherden frid över stoftet.
Till gravens ro fördes i fredags förre lantbrukaren Johan Kviberg, Annexen i Bro. Efter en andaktsstund i sorgemuset under ledning av kyrkoherde E. Thrmark skedde jordfästningen i kyrkan sedan sorgemusik utförts och en psalm sjungits. Efter jordfästningen sjöngs begravningsmässan och akten avslutades med ps. 586: 5, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i griften. En rik skörd av kransar hade sänts till båren. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.
Stoftet efter Gottfrid Fransson, Hemmungs i Sanda, vigdes igår till den sista vilan. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Åke Hultmark. Kistan fördes därefter till kyrkan, dit den inbars under det att sorgemusik spelades. Sedan ps. 586: 1-2 sjungits, höll kyrkoherde Hultmark griftetalet, utgående från Job. 13: 7 samt uttalade några tröstens ord till de sörjande. Efter jordfästningen. sjöngs ps. 48, varpå kistan bars ut ur kyrkan under orgelmusik för att gravsättas på kyrkogåden. Många vackra kransar nedlades, däribland en från Bungenäs kalkbrott, vilken krans nedlades av förvaltare P. O. Berthon, och en från arbetskamrater, förmän och kontorspersonal vid samma företag. Till sist lyste officianten frid över stoftet,Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298