19470903 - Grävningsarbetet har börjat i Lina myr.

Grävningsarbetet har börjat i Lina myr.

Efter årslånga förberedelser och behandlingar i skilda instanser är den segslitna och nu riksbekanta frågan om Line myrs reglering äntligen avgjord.
Det av Söderbygdens vattendomstol i sommar avkunnade utslaget innebär ett tillmötesgående av lantbrukarnas krav på en jämnare och förbättrad vattenavledning. Inga besvärsskrivelser över domen hade inkommit inom föreskriven tid, och därför har man nu satt i gång regleringsarbetet.
Från Nybro i Gothem och neråt myren pågår sedan någon vecka tillbaka utgrävning av en i övre kanten cirka tio meter bred och omkring en halv meter djup kanal. Denna följer på en del ställen den gamla åns förlopp, men där slingorna äro särskilt vida, ges den nya fåren en rät riktning. Det har hittills varit nödvändigt att kanalen ett par smärre krökar för att därigenom i viss mån anpassa arbetet efter terrängens beskaffenhet.
När en medarbetare i denne tidning nyligen besökte arbetsplatsen, hade grävningen fortskridit till norra änden av Råby träsk. Tack vare den torra väderleken under senare delen av sommaren, synes man tills dato på ett effektivt sätt kunna dra nytta av den hypermoderna grävmaskin, som över Slite förts till Gotland. Den tillhör Södertälje Grävbolag.
Arbetet bedrives i två skift med början kl. fyra på morgonen. Sista skiftet slutar kl. nio på kvällen. På grund av att maskinen är självtransportabel och manövreras av en enda man med biträde av en smörjare åtgår bara två man för varje skift. De hittills utförda prestationerna äro med tanke på det ringa behovet av arbetskraft högst imponerande, mellan 500-600 m3 jord pr dag. För putsning av kanelens kanter ha två man växelvis full sysselsättning.
Som förman för grävningen tjänstgör lantbrukaren Karl Jacobsson, Norrbys i Hörsne, en av företagets tillskyndare. Kan den nuvarande arbetstakten bibehållas, räknar man med ett vare färdig om cirka tre månader. Skulle däremot starka höstregn inträffa, kommer det sannolikt att bli svårt att arbeta efter en på förhand uppgjord tidtabell. Det terrängavsnitt, där men nu tagit sig fram, torde vara ett relativt lättforcerat område.
Genom att grävmaterialet helt enkelt lämpas över till kanalens bägge sidor, där stora vass- och sävtunor nu ligga söndertrasade, har landskapet blivit i hög grad vanställt. En utschaktning av jorden skulle givetvis bidraga till att överskyla de värsta dragen och till någon ringa del ge det forns vackra och karakteristiska myrlandet ett mindre sargat utseende. Men härtill fordras från delägarna sida ett krävande arbete. Man har blivit överraskad av att finna den uppkastade jorden vara av prima kvalig, till och med bättre än man i början vågat hoppas på. För den skull har man umgåtts med planer på att delvis forsla bort densamma och låta den komma till användning som mat- eller trädgårdsjord.
Att naturen i myren kommer att bli förvanskad i viss omfattning på grund av de nu igångsatta ingreppen torde man icke komma ifrån helt och hållet. En tröst i bedrövelsen för alla ivrare av got-, ländskt naturskydd utgör det faktum, att den s. k. Djupån i området mellan Råby och Lina träsk blir orörd och lämnas kvar såsom ett slags reservat till båtnad för änder, vadare, sumphöns och svarttärnor. Området omfattar cirka 1 km. i längd. Stannar blott en viss fuktighet kvar här under häckningstiden, ha vi kanske an, ledning att hysa förhoppning om att de skatter ur flora- och faunasynpunkt, som Line myr äger, räddas undan förgängelsen, skatter, som äro hela provinsens och nationens egendom.
N.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200