19470908 - Jordfästningar.

Jordfästningar.

Till den sista vilan vigdes igår i Roma kyrka stoftet efter löjtnant Hjalmar Bodin, Edsviken, Tureberg. Den högtidliga akten inleddes med sorgemusik på orgeln, varefter sjöngs ps. 21: 1-3. Kontraktsprosten' A. Ruhr höll därefter en. anslående betraktelse med ledning av ett ord i dagens episteltext. Därefter sjöngs ps. 331: 1-3, varpå officianten förrättade jordfästningen, vilken avslutades med ps. 297: 3. Under sorgemusik bars kistan ut och sänktes i griften. Vid denna nedlades även en myckenhet kransar och blommor. Bland kransarna märktes sådana från I 18:s officers- och underofficerskårer samt från underofficerssällskapet. Efter kransnedläggningen lyste prosten Ruhr frid över vilorummet.

Till gravens frid vigdes igår stoftet efter fru Emma Nilsson, Visby. När gästerna samlades i Östra gravkapellet spelades sorgemusik på orgeln av kantor Carl Bandelin, varpå akten inleddes med ps. 549: 1. Domkyrkokomminister Nils Öberg höll därpå en betraktelse, utgående från orden i Ps. 73: 26, samt förrättade jordfästningen, vilken avslutades med ps. 549: 2. Kistan utbars därpå under orgelmusik och sänktes i griften. En vacker gärd av kransar och blommor nedlades av släktingar och vänner till den bortgångna, och till sist lyste pastor Öberg frid över griften.

Stoftet efter hemmansägaren Emanuel August Ludvig Wahlgren, Mifrids i Västergarn, jordfästes igår i Västergarns kyrka. Akten inleddes med orgelmusik samt ps. 377: 1-3. Kyrkoherde Åke Hultmark höll därefter en vacker betraktelse med ledning av Joh. 5: 1-14 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 355: 1-3, varpå kistan under sorgemusik utbars till kyrkogården, där den sänktes i graven. En rik gärd av kransar hade sänts till båren, däribland en krans från Västergarns sjukkassa. Efter kransnedläggningen lyste kyrkoherde Hultmark frid över griften.Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 September 1947
N:r 204