19520709 - Jordfästningar

Jordfästningar

En högtidlig jordfästning ägde rum i Rone på tisdagen, då stoftet efter lantbrukaren Josef Grönström Frigsarve i Rone vigdes till gravens ro. Samling skedde först i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av komminister Folke Hallen. Företrädd av RLF:s florbehängda standar fördes kistan in i kyrkan där lantbr. Karl Hägg, Vänge, utförde ett violinsolo. Den talrikt församlade menigheten sjöng ps. 579: 1-3, varefter kontraktsprosten Ernst Hejneman med utgångspunkt från orden i 12 och följande verser i 1 Kor. 13 höll griftetalet samt förrättade fästningen. Efter ps. 357 utfördes st egravningsmässan av komminister Hallen, och sedan ps. 331 sjungits avslöts akten i kyrkan med att, lantbr. Karl Hägg spelade Deunods Ave Maria.
I samband med kransnedläggning hölls tal av prosten Hejneman, vilken framförde Rone pastoratskyrkoråds tack, av komminister Hallen för kamraterna i kyrkorådet 1943-47, kvarnäg. Viktor Ahlsten för Hemse folkskolestyrelse, lantbr. Elfrid Danielsson för Hemse kommunalfullmäktige, lantbr. Anders Hermansson, Havdhem, för Gotländska lantmännens centralförening, lantbr. Herman Larsson för Rone BF-avdelning, lantbr. Hugo Pettersson för Hemseortens jordbrukskassa, fru Annie Beutelrock för Rone Rödakorskrets, folkskollärare R. Dahlgren, Stånga, för Södra Gotl. brandstodsförening, lantbr. Gösta Lagerin för Rone bygdegårdsförening, lantbr. Ture Johansson för Rone lantmannaförening, folkskoll. Bengt Bergström för lärarkåren i Rone, lantbr. Axel Sundberg för Hemse kommunkrets av BF, lantbr. Sigurd Pettersson för taxeringsnämnden i Rone samt lantbr. Bruno Johansson för Rone lokalavdelning av RLF.
Härefter sänktes RLF-standaret över graven tre gånger, och ps. 447 sjöngs, varpå komminister Hallen uttalade några minnesord. När prosten Hejneman lyst frid över griften sjöng de församlade till slut en av den avlidnes älsklingspsalmer, Härlig är jorden.

Stoftet efter f. handlanden Herman Nilsson, Visby, vigdes till griftero igår. Under samlingen i domkyrkan och medan kistan bars in spelades sorgemusik och-S:t Hansbröderna bildade häck, vilket de också gjorde när kistan efter den högtidliga aktens slut utbars ur kyrkan för att föras till begravningsplatsen.
Tonsättaren Friedr. Mehler spelade ett violinsolo och sedan ps. 336: 1-4 sjungits höll domkyrkokomminister Nils Öberg griftetalet och förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 600: 7, varpå hr Mehler spelade ett violinsolo. Under orgelmusik utbars kistan och fördes sedan i procession till södra begravningsplatsen, där den sänktes i familjegraven.
En rik och vacker gärd av kransar hade sänts till båren. Gotlands köpmannaförbunds krans nedlades av köpman Gösta Björstam, SV:s av konsul Einar Broander, Riddartemplet S:t Hans av posttjänsteman D. Nyström, Visby arbetareförenings av köpman F. Carlson, firma Axel Lundbergs av hr Hans Nyman samt Södra koloniträdgårdsföreningens krans av ing. Olofsson. Kransar hade dessutom sänts bl. a. från AB C. J. Björkander & Son och från AB C. I. Kolmodin.
Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över vilorummet och en son till den bortgångne, direktör Karl-Herman Björngård, Uppsala frambar de anhörigas tack för den hedersbevisning som kommit den avlidnes minne till del.Gotlänningen
Onsdagen 9 Juli 1952
Nr 155
Årgång 69